Bærekraft og åpenhetsloven

Vi i Enklere Liv er opptatt av klodens fremtid og vi tar menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på alvor. I forbindelse med Åpenhetsloven har vi startet kartlegging av hva som skal til for at vi skal ha er verdig verdikjede som gjenspeiler våre verdier og det som kreves av oss som selskap gjennom Åpenhetsloven. 

Vår ambisjon er at vi i løpet av våren 2023 har vi en helhetlig bærekraft-strategi som tar for seg de kravene som Åpenhetsloven krever, samt hvordan vi ønsker å tilnærme oss fremtiden gjennom tiltak støttet opp under FN sine Bærekraftmål.

Arbeid rundt Åpenhetsloven

Vi opererer i en bransje hvor det på noen områder har vært utfordrende å dokumentere ryddighet og orden hos underleverandører, og vi arbeider derfor med gode systemer for dokumentasjon.  

Vi begynner med en overordnet kartlegging av alle våre direkte kontraktpartnere (leverandører og andre). Denne kartleggingen vil danne grunnlaget for videre undersøkelser. Vi har et stort antall leverandører, der blir nå prioritering av leverandørdialoger for å forstå hvilke risiko og sårbarheter som eksisterer for ansatte hos dem og i lavere ledd av våre leverandørkjeder. Vi vil gjøre dette samme med andre kontraktpartnere også, i tillegg til at menneskerettigheter og arbeidsforholdene i egen organisasjon vil få styrket oppmerksomhet i årlige risikoprosesser, prosjektplanlegging og ansattdialoger. 

Risiko- og sårbarhetsanalyser vil danne grunnlag for utforming og prioritering av tiltak for å bidra til å bedre forholdene i vår egen virksomhet, og dessuten i bransjen samt i opp- og nedstrøms virksomheter. Det er disse prosessene som samlet vil utgjøre Enklere Liv sine aktsomhetsvurderinger i Åpenhetslovens forstand.