Bærekraft og åpenhetsloven

Vi i Enklere Liv er opptatt av klodens fremtid og vi tar menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på alvor.

Vår ambisjon er at vi i løpet av 2023 har vi en helhetlig bærekraft-strategi som tar for seg hvordan vi ønsker å tilnærme oss fremtiden gjennom tiltak støttet opp under FN sine Bærekraftmål.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven har til formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder selskapets egen virksomhet, leverandører og leverandørenes verdikjede.
 
Loven pålegger blant annet virksomhetene å gjennomføre såkalte aktsomhetsvurderinger for å forstå risikoen for mulige brudd – og iverksette tiltak der det er nødvendig. Videre har virksomheten plikt til å informere om hvordan vi utfører aktsomhetsvurderingene og resultatene av disse.

Aktsomhetsvurdering

Vi har kartlagt våre forretningsforbindelser fra rapporteringsåret 2022 og gjort en aktsomhetsvurdering av risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. Denne kartleggingen dannet grunnlaget for videre undersøkelser. Aktsomhetsvurderingen er risikobasert, noe som betyr at vi har prioritert områder hvor vi har identifisert potensiell høy risiko og hvor vi kan ha mest mulig positiv innvirkning. 


I vår egen organisasjon har menneskerettigheter og arbeidsforhold fått økt oppmerksomhet innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, prosjektplanlegging, medarbeiderdialoger og i kompetansehevingsprosesser.

Les hele redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene etter Åpenhetsloven her.

Vår Code of Conduct kan leses her.


Spørsmål?
Hvis du har spørsmål om hvordan Webhandel AS (Enklere Liv) arbeider for å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos våre forretningspartnere og i leverandørkjeden, kan du henvende deg til:

post@enklereliv.no